V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť o spracúvaní osobných údajov.
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

 
Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť

DOUBLE AGENCY, s.r.o., Beckov 405, 916 38 Beckov, IČO: 43 865 658, Zápis v OR OS Trenčín 18557/R
Prevádzkovateľ má vymenovanú Zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracúvaním osobných údajov, kontaktovať ju môžete e-mailom na: info@doubleagency.sk

 
Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie na základe predzmluvných vzťahov:
V súvislosti s ponukou voľných pracovných pozícií pre uchádzačov na našich webových stránkach a sociálnych sieťach spracúvame osobné údaje kontaktných osôb – zamestnancov právnických alebo fyzických osôb, ktoré sa na našich webových stránkach zaregistrovali a zverejnili ponuku voľných pracovných pozícií, a to bez súhlasu, na základe zmluvného a predzmluvného vzťahu.
Na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov spracúvame aj osobné údaje uchádzačov na našich webových stránkach a sociálnych sieťach, pričom využívame na komunikáciu technológiu chatbot, prostredníctvom ktorej nám poskytnete osobné údaje ako meno, priezvisko, mobilné číslo, e-mail, Vašu znalosť jazykov, pracovné skúsenosti a záujem o typ pracovnej pozície. Komunikácia s chatbotom je zvyčajne spustená cez komunikačný kanál (Messenger alebo inou chatovou aplikáciou). Systém automatizovane vyhodnotí Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli ponúknuť vhodné pracovné pozície. Automatizované spracovanie osobných údajov, vrátane profilovania, nemá samo o sebe žiadne negatívne dôsledky pri posudzovaní konzistentnosti medzi vašimi skúsenosťami a požiadavkami o prácu. Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu o prijatí alebo zamietnutí uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu systémom, v konečnom dôsledku vhodných uchádzačov odporúča náš špecialista a o konečnom výbere rozhoduje zamestnávateľ ponúkajúci pracovnú pozíciu.
Opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd sa prijímajú na technickej úrovni (s využitím technologickej infraštruktúry spoločnosti Microsoft), prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Spracúvanie na základe súhlasu:
Osobné údaje uchádzača o zamestnanie v rozsahu životopisu alebo v rozsahu osobného profilu uchádzača na sociálnych sieťach na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie, môžeme spracúvať len na základe jej dobrovoľného súhlasu. Súhlas získavame priamo od dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie) alebo od tretích strán (LinkedIn, Profesia, Facebook).
Bezplatný newsletter spoločnosti, prostredníctvom ktorého informujeme klientov o našich novinkách (priamy marketing), im zasielame len s ich dobrovoľným súhlasom.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na e-mail: info@doubleagency.sk.

 
Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?
Príjemcami osobných údajov je len spoločnosť Double Agency s.r.o.. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.
 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.
Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára alebo chatbota na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 12 mesiacov, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.
Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na odber newslettera, na účely registrácie) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.
Osobné údaje na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie môžeme spracúvať po dobu 3 rokov, na ktorú máme udelený súhlas, alebo do odvolania súhlasu.
 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
 
Právo na prístup k osobným údajom:
Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.
 
Právo na opravu osobných údajov:
Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
 

Právo na vymazanie (zabudnutie):
Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 
Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
na splnenie zákonnej povinnosti,
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.
 
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:
len s Vašim súhlasom,
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
z dôvodov dôležitého verejného záujmu.
 
Právo na prenos osobných údajov:
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).
 
 
Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Naša spoločnosť má vymenovanú zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: zodpovednaosoba@balanced-hr.com. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

Nastavanie cookies

Accept Reject All Cookie Settings